Kontakt

Skorzystaj z poniższego formularza, aby przesłać nam wiadomość.


1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BCS Gwarant Invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Westerplatte 2, 31-033 Kraków, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000383614, kapitał zakładowy 232.000,00 zł (dalej: 'Podmiot')

2. Inspektor Danych Osobowych / Dane kontaktowe
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się wyznaczonym przez Podmiot Inspektorem Danych Osobowych - [Katarzyna Dębska], na adres email: daneosobowe@kredytygwarant.pl, lub pisemnie na adres: BCS Gwarant Invest Sp.z.o.o ul. Westerplatte 2 31-033 Kraków, z dopiskiem 'Dane osobowe'.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: Podstawa przetwarzania:
- Zawarcie i realizacja umowy - Umowa
- marketingu bezpośredniego - niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu, uzasadnionym interesem Podmiotu jest prowadzenie marketingu bezpośredniego świadczonych usług,
- dla celów marketingowych Podmiotu, w tym profilowania w celach analitycznych - udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np., kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes Podmiotu,
- monitoring - ochrona Pani/Pana żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora - ochrona osób i mienia;
- w celu badania satysfakcji klientów korzystających z usług świadczonych przez Podmiot - niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest określanie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Podmiotu z produktów i świadczonych usług
- w celach archiwalnych - niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
- w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową - niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

4. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot.
- Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe, finansowe dane identyfikacyjne, informacje o środkach finansowych, zobowiązania oraz wydatki, wypłacalność, pożyczki, hipoteki, linie kredytowe, pomoc finansowa, transakcje finansowe, szczegóły osobiste, stan posiadania, małżeństwo lub inna forma związku, zawód i zatrudnienie, wynagrodzenie,

5. Odbiorcy danych
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Podmiotem lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej, przy czym w celach marketingowych, jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Podmiotu m.in. podmiotom hostingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom księgowym, podmiotom prawniczym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisu.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Jeżeli zebrane dane osobowe będą przekazywane do kraju trzeciego, nastąpi to w drodze wyjątku w szczególnych sytuacjach, gdy podstawą przekazania jest Pana/ Pani wyraźna zgoda, albo przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Panem/Panią a Podmiotem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Pani / Pana żądanie, albo przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Pani / Pana interesie między Podmiotem a inną osobą fizyczną lub prawną, albo przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

7. Okres przez który dane będą przechowywane
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Tam, gdzie Podmiot przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli Podmiot przetwarza dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
- Dane osobowe pozyskane w związku z użytkowaniem przez Podmiot monitoringu będą przetwarzane nie dłużej niż przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych - w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie zostały nam przekazane bezpośrednio od Pani/Pana, oznacza to, że Podmiot uzyskał je ze źródeł publicznie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).

10. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy przez Podmiot. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

11. W procesie zmierzającym do zawarcia umowy pożyczki / kredytu Podmiot podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie) w celu zbadania zdolności finansowej. W pozostałych przypadkach Podmiot nie przetwarza danych w sposób automatyczny.